• 280Calories
  38gProtein
  10gCarbs
  8gFat
  Creamy Pesto Salmon

  Creamy Pesto Salmon

  Served with asparagus & Cherry Tomato
  $10.95
  280 calories
  Add to cart
 • 310Calories
  40gProtein
  8gCarbs
  12gFat
  Sesame Beef Stir Fry

  Sesame Beef Stir Fry

  Served with sautéed veggies
  $10.95
  310 calories
  Add to cart
 • 350Calories
  49gProtein
  14gCarbs
  11gFat
  Chicken Divan

  Chicken Divan

  Served with Broccoli
  $10.25
  350 calories
  Add to cart
 • 350Calories
  42gProtein
  14gCarbs
  6gFat
  Chipotle Ranch Turkey

  Chipotle Ranch Turkey

  panko crusted turkey, topped with a light chipotle bean salsa
  $10.50
  350 calories
  Add to cart
 • 130Calories
  4gProtein
  10gCarbs
  8gFat
  Caesar Salad

  Caesar Salad

  Plain or with your Choice of Protein
  $4.50
  130 calories

  {"sku":"","label":"Salmon","price":"6","image":"","price_type":"quantity_based","checked":null,"checked2":null,"option_checked":null,"allergens":"","ingredients":"salmon_(dieta)","ingamounts":"4","ingramounts":"","ingshows":"false","ingredients_desc":"4oz of Roasted Salmon Filet","calories":"207","protein":"28","carbs":"0","fat":"9","fiber":"0","sugar":"0","sodium":"0"} {"sku":"","label":"Grilled Chicken","price":"4.25","image":"","price_type":"quantity_based","checked":null,"checked2":null,"option_checked":null,"allergens":"","ingredients":"chicken_(dieta)","ingamounts":"5","ingramounts":"","ingshows":"false","ingredients_desc":"5oz of Grilled Chicken Tender","calories":"234","protein":"44","carbs":"0","fat":"5","fiber":"0","sugar":"0","sodium":"0"} {"sku":"","label":"Flank Steak","price":"6.25","image":"","price_type":"quantity_based","checked":null,"checked2":null,"option_checked":null,"allergens":"","ingredients":"flank_steak_(dieta)","ingamounts":"4","ingramounts":"","ingshows":"false","ingredients_desc":"4oz of Grilled and sliced Flank Steak","calories":"241","protein":"33","carbs":"0","fat":"10","fiber":"0","sugar":"0","sodium":"0"} {"sku":"","label":"Shrimp","price":"6","image":"","price_type":"quantity_based","checked":null,"checked2":null,"option_checked":null,"allergens":"","ingredients":"shrimp_(dieta)","ingamounts":"4","ingramounts":"","ingshows":"false","ingredients_desc":"","calories":"130","protein":"26","carbs":"0","fat":"2","fiber":"0","sugar":"0","sodium":"0"}

  Add to cart